Recepció

Controlem, verifiquem i gestionem la mercaderia d'acord amb els requeriments del client i protocols estandarditzats, en permanent contacte amb el client i amb registres varis (incidències, qualitat, inspecció).

Recepció convencional: tota classe de vehicles amb càrregues paletitzades o a granel, agrupatges o complets, paqueteria.

Recepció de material líquid. Cisternes. Dispositius homologats per a la descàrrega de diferents líquids en funció de la seva viscositat o tipologia. La descàrrega de líquids a granel es du a terme amb mètodes estàndard de descàrrega de cisternes tals com dipòsits i sistemes de bombeig i succió i també comptem amb sistemes propis desenvolupats a mida per MESTRE amb l´objectiu de dur a terme aquestes operacions amb seguretat i total fiabilitat.

A Mestre Serveis Logístics les operacions logístiques compleixen amb els requisits de seguretat legals vigents.

Manipulació

Manipulació del producte sempre considerant les condicions de seguretat i integritat de les càrregues.

Operacions de recondicionament de la mercaderia: empaquetament, retractilats, paletitzats, diferents modalitats d'etiquetatge i qualsevol altre condicionament que es demani.

Emmagatzematge

Les nostres installacions logístiques disposen del lloc idoni per a qualsevol mercaderia.

Sistemes d'emmagatzematge (FIFO, LIFO,...) i estanteries adequades a les característiques de cada producte.

Magatzems sectoritzats per tipologia de producte en funció de les seves característiques físiques o químiques.

 • Productes d'alimentació.
 • Productes d'alimentació animal.
 • Productes cosmètica.
 • Productes detergència.
 • Productes de dimensions especials.
 • Mercaderia classificada APQ.
 • Mercaderia convencional.

Tot amb les corresponents certificacions.

Recepció

Confrontació

Física/Documental

Manipulació

Etiquetatge/Paletitzat
Transvassaments

Ubicació en
el magatzem

Preparació de
la comanda

Picking / Manipulació

Expedició
Transport

Albarans / CMR
 1. Recepció
 2. Confrontació / Física/Documental
 3. Manipulació / Etiquetatge/Paletitzat Transvassaments
 4. Ubicació en el magatzem
 5. Preparació de la comanda / Picking / Manipulació
 6. Expedició Transport

Control i gestió d'estoc

Accés per a CLIENTS: Controlar online els seus estocs des de la seva oficina, des de casa o des del dispositiu mòbil.

Mestre Serveis Logístics: ha desenvolupat un software propi per facilitar al client la informació de l'estoc en qualsevol moment, des del mateix instant de la recepció del material.

 • Moviments de magatzem (entrades i sortides completes o fraccionades).
 • Agrupaments per famílies de productes.
 • Històric d'operacions amb el seu material.
 • Embalums en estoc, pes, quantitats.
 • Gestió de material amb caducitat.
 • Gestió d´embalatges buits. Logística inversa.

Oferim comoditat, agilitat, traçabilitat i transparència.

Preparacio de Comandes

Digueu-nos com vol que surti la seva mercaderia del magatzem: picking al detall, palets complets...

Mestre Serveis Logístics realitzem els condicionaments que ens demana cada client per a la mercaderia abans no surti de les nostres installacions:

Disposem d'infraestructura per manipular, transvasar i emmagatzemar mercaderia líquida.

Expedició de Material

Un cop feta la preparació de la comanda, el material passa a l'àrea d´expedicions per a ser distribuïda al destinatari final.

Mestre Serveis Logístics posa a la seva disposició una completa gamma de serveis per a garantir el transport i entrega amb totes les garanties, sigui quina sigui la naturalesa de la mercaderia.

Manipulem i traslladem al punt de destí que indica cada client, garantint la integritat del material.

Flota pròpia de camions: vehicles adaptats a cada tipus de càrrega (plataforma elevadora, transport de mercaderies líquides...) donen als nostres clients la seguretat, versatilitat i agilitat en el transport que necessiten.

Oferim un servei global, des de la recollida fins a l'entrega final.

Confecció de Documents

Cada client té l'opció d'expedir el seu material amb els seus propis albarans o amb els que confecciona Mestre Serveis Logístics.

Si es desitja, podem solucionar els requisits legals que la mercaderia requereixi.

Gestionem documents de qualsevol naturalesa, relacionats amb la nostra activitat.

Mestre Serveis Logístics posa a la seva disposició diferents tipologies d'estadístiques de les seves mercaderies, llistats de moviments, llistats per famílies, lots, dates de fabricació i de caducitat, fluxes de la mercaderia etc. Tenir un bon control és tenir un bon servei.